ASSOCIACIÓ AMICS D’EN BIEL

ESTATUTS
Capítol I. La denominació, els fins i el domicili
Article 1
L’Associació Amics d’en Biel regula les seves activitats d’acord amb el que estableix la Llei 4/2008,
de 24 d’abril, del llibre tercer del Codi civil de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques; la Llei
orgànica 1/2002, de 22 de març, reguladora del dret d’associació, i els seus estatuts.
Article 2
Els fins de l’associació són:

 1. Treballar per la millora de la qualitat de vida d’infants, joves i/o adults amb
  discapacitats físiques, psíquiques, sensorials i/o malalties greus.
 2. Col.laborar amb altres causes i entitats socials.
 3. Donar suport i ajudes a persones amb malalties degeneratives, immunològiques,
  etc…

Per aconseguir les seves finalitats, l’associació realitza les activitats següents:

 1. Potenciar la realització d’activitats.
 2. Col.laborar econòmicament amb causes socials
 3. Facilitar ajudes tècniques a infants, joves i adults.
  En queda exclòs tot ànim de lucre.
  Article 3
 4. El domicili de l’associació s’estableix a Cardedeu 08440, i radica al carrer Pça. Dr. Roman Julia
  Bonet , núm.2 4-2.
 5. Les funcions d’aquesta associació s’exerceixen majoritàriament a Catalunya.
  Capítol II. Els membres de l’associació, els seus drets i les seves obligacions
  Article 4 1
  Poden formar part de l’associació totes les persones físiques i jurídiques que, de manera lliure i
  voluntària, tinguin interès en les seves finalitats.

ASSOCIACIÓ AMICS D’EN BIEL

Pel que fa a les persones físiques:

 1. Cal que tinguin capacitat d’obrar.
 2. Si són menors en edats compreses entre els 14 i els 18 anys i no estan emancipats,
  necessiten el consentiment dels pares o tutors per ser socis de ple dret, amb dret de vot a les
  assemblees generals, i no poden ser elegits membres de la Junta Directiva.

 1. La condició de soci ha de ser congruent amb la denominació i les finalitats de l’associació.
 2. Els menors de 14 anys poden adquirir la condició d’associats i exercir els drets derivats
  d’aquesta condició per mitjà dels seus representants legals.
  Pel que fa a les persones jurídiques:
 3. La sol·licitud d’ingrés ha de ser acordada per l’òrgan competent.
 4. Les normes per les quals es regula la persona jurídica en qüestió no han d’excloure la
  possibilitat de formar part d’una associació.
  Per integrar-se a una associació cal presentar una sol·licitud per escrit a la Junta Directiva, la qual
  prendrà una decisió sobre la petició en la primera reunió que tingui lloc i la comunicarà a l’assemblea
  general més immediata.
  Article 5
  Són drets dels membres de l’associació:
 5. Assistir amb veu i vot a les reunions de l’Assemblea General.
 6. Elegir o ser elegits per als llocs de representació o per exercir càrrecs directius.
 7. Exercir la representació que se’ls confereixi en cada cas.
 8. Intervenir en el govern i les gestions, en els serveis i les activitats de l’associació, d’acord amb les
  normes legals i estatutàries.
 9. Exposar a l’Assemblea i a la Junta Directiva tot el que considerin que pugui contribuir a fer més
  plena la vida de l’associació i més eficaç la realització dels objectius socials bàsics.
 10. Sol·licitar i obtenir explicacions sobre l’administració i la gestió de la Junta Directiva o dels
  mandataris de l’associació.
 11. Ésser escoltats prèviament a l’adopció de mesures disciplinàries.
 12. Rebre informació sobre les activitats de l’associació.

ASSOCIACIÓ AMICS D’EN BIEL

 1. Fer ús dels serveis comuns que l’associació estableixi o tingui a la seva disposició.
 2. Formar part dels grups de treball.
 3. Posseir un exemplar dels estatuts.
 4. Consultar els llibres de l’associació.

Article 6
Són deures dels membres de l’associació:

 1. Comprometre’s amb les finalitats de l’associació i participar activament per assolir-les.
 2. Contribuir al sosteniment de l’associació amb el pagament de quotes, derrames i altres aportacions
  econòmiques fixades pels estatuts i aprovades d’acord amb aquests.
 3. Complir la resta d’obligacions que resultin de les disposicions estatutàries.
 4. Acatar i complir els acords vàlidament adoptats pels òrgans de govern de l’associació.
  Article 7
  Són causes per ser donat de baixa de l’associació:
 5. Que ho decideixi la persona interessada, que ha de comunicar per escrit la seva decisió a la Junta
  Directiva.
 6. No satisfer les quotes fixades.
 7. No complir les obligacions estatutàries.
  Capítol III. L’Assemblea General
  Article 8
 8. L’Assemblea General és l’òrgan sobirà de l’associació; els seus membres en formen part per dret
  propi i irrenunciable.
 9. Els membres de l’associació, reunits en Assemblea General legalment constituïda, decideixen per
  majoria els assumptes que són competència de l’Assemblea.
 10. Tots els membres queden subjectes als acords de l’Assemblea General, incloent-hi els absents, els
  qui en discrepen i els presents que s’han abstingut de votar.

ASSOCIACIÓ AMICS D’EN BIEL

Article 9
L’Assemblea General té les facultats següents:
a) Aprovar, si escau, la gestió de l’òrgan de govern, el pressupost i els comptes anuals.
b) Elegir i separar els membres de l’òrgan de govern i controlar-ne l’activitat.
c) Modificar els estatuts.
d) Acordar la forma i l’import de les contribucions al finançament de l’associació o al pagament de les
seves despeses, incloent-hi les aportacions al patrimoni de l’associació.
e) Acordar la transformació, la fusió, l’escissió o la dissolució de l’associació.
f) Acordar l’ingrés i la baixa en federacions o confederacions.
g) Sol·licitar la declaració d’utilitat pública.
h) Aprovar el reglament de règim intern i les seves modificacions.
i) Conèixer les sol·licituds presentades per ser soci, i també les altes i les baixes per una raó diferent
de la separació definitiva.
j) Ratificar, si escau, la baixa disciplinària i les altres sancions imposades per la Junta Directiva per
faltes molt greus.
k) Resoldre sobre les qüestions que no estiguin expressament atribuïdes a cap altre òrgan de
l’associació.
Article 10

 1. L’Assemblea General es reuneix en sessió ordinària com a mínim un cop l’any, dins dels sis mesos
  següents a la data de tancament de l’exercici econòmic.
 2. L’òrgan de govern pot convocar l’assemblea general amb caràcter extraordinari sempre que ho
  consideri convenient, i ho ha de fer quan ho sol·liciti un 10 % dels associats; en aquest cas,
  l’assemblea ha de tenir lloc dins el termini de trenta dies a comptar de la sol·licitud.
  Article 11
 3. L’Assemblea és convocada per l’òrgan de govern mitjançant una convocatòria que ha de contenir,
  com a mínim, l’ordre del dia, el lloc, la data i l’hora de la reunió.
 4. La convocatòria s’ha de comunicar quinze dies abans de la data de la reunió, individualment i
  mitjançant un escrit adreçat al domicili que consti en la relació actualitzada d’associats i associades
  que ha de tenir l’associació.

ASSOCIACIÓ AMICS D’EN BIEL

 1. Les reunions de l’Assemblea General, les presideix el president de l’associació. Si no hi és, l’han de
  substituir, successivament, el vicepresident o el vocal de més edat de la Junta. Hi ha d’actuar com a
  secretari qui ocupi el mateix càrrec a la Junta Directiva.
 2. El secretari redacta l’acta de cada reunió, que ha de signar junt amb el president, amb un extracte
  de les deliberacions, el text dels acords adoptats, el resultat numèric de les votacions i la llista de les
  persones assistents.
  Al començament de cada reunió de l’Assemblea General es llegeix l’acta de la sessió anterior a fi que
  s’aprovi o s’esmeni. Cinc dies abans, de tota manera, l’acta i qualsevol altra documentació ha d’estar
  a disposició dels socis al local social.
  Article 12
 3. L’Assemblea General es constitueix vàlidament sigui quin sigui el nombre de socis presents o
  representats.
 4. El 10 % dels socis poden sol·licitar a l’òrgan de govern la inclusió en l’ordre del dia d’un o més
  assumptes per tractar. En el cas que ja s’hagi convocat l’Assemblea, poden fer-ho dins el primer terç
  del període comprès entre la recepció de la convocatòria i la data en què aquest òrgan s’ha de reunir.
  L’Assemblea únicament pot adoptar acords respecte als punts inclosos en l’ordre del dia, llevat que
  s’hagi constituït amb caràcter universal o que els acords es refereixin a la convocatòria d’una nova
  assemblea general.
  Article 13
 5. En les reunions de l’Assemblea General, correspon un vot a cada membre de l’associació.
 6. Els acords es prenen per majoria simple de vots dels socis presents o representats.
 7. Per adoptar acords sobre la modificació dels estatuts, la dissolució de l’associació, la constitució
  d’una federació amb associacions similars o la integració en una de ja existent, i la disposició o
  alienació de béns, es requereix una majoria qualificada dels socis presents o representats (els vots
  afirmatius superen la meitat dels emesos). En qualsevol cas, l’elecció de la Junta Directiva, si es
  presenten diverses candidatures, es fa per acord de la majoria simple o relativa dels socis presents o
  representats (més vots a favor que en contra).
 8. Les candidatures que es presenten formalment tenen dret a una còpia de la llista dels socis i dels
  seus domicilis i adreces de correu electrònic, sempre que se n’hagi obtingut l’autorització expressa.
  Capítol IV. La Junta Directiva
  Article 14
 9. La Junta Directiva regeix, administra i representa l’associació. Componen aquest òrgan el
  president, el vicepresident, el secretari, el tresorer i els vocals,
  2
  càrrecs que han de ser exercits per

persones diferents.

ASSOCIACIÓ AMICS D’EN BIEL

 1. L’elecció dels membres de la Junta Directiva, que han de ser socis i majors d’edat, es fa per votació
  de l’Assemblea General. Les persones elegides entren en funcions després d’haver acceptat el
  càrrec.

 1. La composició de la Junta Directiva pot ser diferent, però ha de constar necessàriament d’un mínim de tres membres, entre
  els quals hi ha d’haver un president i un secretari.
 2. El nomenament i el cessament dels càrrecs s’han de comunicar al Registre d’Associacions
  mitjançant un certificat, emès pel secretari sortint amb el vistiplau del president sortint, que ha
  d’incloure també l’acceptació del nou president i del nou secretari.
 3. Els membres de la Junta Directiva exerceixen el càrrec gratuïtament.
  Article 15
 4. Els membres de la Junta Directiva exerceixen el càrrec durant un període3

de cinc anys, sense

perjudici que puguin ser reelegits.

 1. El cessament dels càrrecs abans d’extingir-se el termini reglamentari del seu mandat pot
  esdevenir-se per:
  a) mort o declaració d’absència, en el cas de les persones físiques, o extinció, en el cas de les
  jurídiques
  b) incapacitat o inhabilitació
  c) renúncia notificada a l’òrgan de govern
  d) separació acordada per l’assemblea general
  e) qualsevol altra causa que estableixin la llei o els estatuts.
 2. Les vacants que es produeixin en la Junta Directiva s’han de cobrir en la primera reunió de
  l’Assemblea General que tingui lloc. Mentrestant, un membre de l’associació pot ocupar
  provisionalment el càrrec vacant.
  Article 16
 3. La Junta Directiva té les facultats següents:
  a) Representar, dirigir i administrar l’associació de la manera més àmplia que reconegui la Llei; així
  mateix, complir les decisions preses per l’Assemblea General, d’acord amb les normes, instruccions i
  directrius que aquesta Assemblea estableixi.

ASSOCIACIÓ AMICS D’EN BIEL

b) Prendre els acords que calgui en relació amb la compareixença davant dels organismes públics i
per exercir tota mena d’accions legals i interposar els recursos pertinents.
c) Proposar a l’Assemblea General la defensa dels interessos de l’associació.
d) Proposar a l’Assemblea General la defensa de l’establiment de les quotes que els membres de
l’associació han de satisfer.


 1. La durada del càrrec pot ser diferent, però no superior a cinc anys.
  e) Convocar les assemblees generals i controlar que es compleixin els acords que s’hi adoptin.
  f) Presentar el balanç i l’estat de comptes de cada exercici a l’Assemblea General perquè els aprovi, i
  confeccionar els pressupostos de l’exercici següent.
  g) Contractar els empleats que l’associació pugui tenir.
  h) Inspeccionar la comptabilitat i preocupar-se perquè els serveis funcionin amb normalitat.
  i) Establir grups de treball per aconseguir de la manera més eficient i eficaç els fins de l’associació, i
  autoritzar els actes que aquests grups projectin dur a terme.
  j) Nomenar els vocals de la Junta Directiva que s’hagin d’encarregar de cada grup de treball, a
  proposta dels mateixos grups.
  k) Dur a terme les gestions necessàries davant d’organismes públics, entitats i altres persones, per
  aconseguir:
  -subvencions o altres ajuts
  -l’ús de locals o edificis que puguin arribar a ser un lloc de convivència i comunicació i també un
  centre de recuperació ciutadana
  l) Obrir comptes corrents i llibretes d’estalvis a qualsevol establiment de crèdit o d’estalvi i disposar
  dels fons que hi hagi en aquest dipòsit. La disposició dels fons es determina a l’article 28.
  m) Resoldre provisionalment qualsevol cas que no hagin previst els estatuts i donar-ne compte en la
  primera reunió de l’Assemblea General.
  n) Qualsevol altra facultat que no estigui atribuïda d’una manera específica a algun altre òrgan de
  govern de l’associació o que li hagi estat delegada expressament.
  Article 17
 2. La Junta Directiva, convocada prèviament pel president o per la persona que el substitueixi, s’ha de
  reunir en sessió ordinària amb la periodicitat que els seus membres decideixin, que en cap cas no pot
  ser inferior a una vegada cada trimestre.4

ASSOCIACIÓ AMICS D’EN BIEL

 1. S’ha de reunir en sessió extraordinària quan la convoqui amb aquest caràcter el president o bé si
  ho sol·licita un terç dels membres que la componen.5
  Article 18
 2. La Junta Directiva queda constituïda vàlidament si ha estat convocada amb antelació i hi ha un

quòrum de la meitat més un dels seus membres.

 1. Es pot fixar una altra periodicitat.
 2. Es pot fixar un altre percentatge.
 3. Els membres de la Junta Directiva estan obligats a assistir a totes les reunions que es convoquin,
  encara que, per causes justificades, poden excusar-se’n. L’assistència del president o del secretari o
  de les persones que els substitueixin hi és necessària sempre.
 4. La Junta Directiva pren els acords per majoria simple de vots dels assistents.
  Article 19
 5. La Junta Directiva pot delegar alguna de les seves facultats en una o diverses comissions o grups
  de treball si compta, per fer-ho, amb el vot favorable de dos terços del seus membres.
 6. També pot nomenar, amb el mateix quòrum, un o uns quants mandataris per exercir la funció que
  els confiï amb les facultats que cregui oportú conferir-los en cada cas.
 7. No són delegables la formulació dels comptes ni els actes que hagin de ser autoritzats o aprovats
  per l’Assemblea General.
  Article 20
  Els acords de la Junta Directiva s’han de fer constar en el llibre d’actes i han de ser signats pel
  secretari i el president. En iniciar-se cada reunió de la Junta Directiva, s’ha de llegir l’acta de la sessió
  anterior perquè s’aprovi o es rectifiqui, si és procedent.
  Capítol V. La presidència i la vicepresidència
  Article 21
 8. Són pròpies del president les funcions següents:
  a) Dirigir i representar legalment l’associació, per delegació de l’Assemblea General i de la Junta
  Directiva.
  b) Presidir i dirigir els debats, tant de l’Assemblea General com de la Junta Directiva.
  c) Emetre un vot de qualitat decisori en els casos d’empat.
  d) Establir la convocatòria de les reunions de l’Assemblea General i de la Junta Directiva.

ASSOCIACIÓ AMICS D’EN BIEL

e) Visar les actes i els certificats confeccionats pel secretari de l’associació.
f) Les atribucions restants pròpies del càrrec i aquelles per a les quals el deleguin l’Assemblea
General o la Junta Directiva.

 1. El president és substituït, en cas d’absència o malaltia, pel vicepresident —si n’hi ha— o el vocal de
  més edat de la Junta, per aquest ordre.

Capítol VI. La tresoreria i la secretaria
Article 22
El tresorer té com a funció la custòdia i el control dels recursos de l’associació, com també l’elaboració
del pressupost, el balanç i la liquidació de comptes. Porta un llibre de caixa. Signa els rebuts de
quotes i altres documents de tresoreria. Paga les factures aprovades per la Junta Directiva, les quals
han de ser visades prèviament pel president, i ingressa el que sobra en dipòsits oberts en
establiments de crèdit o d’estalvi.
Article 23
El secretari ha de custodiar la documentació de l’associació, aixecar, redactar i signar les actes de les
reunions de l’Assemblea General i la Junta Directiva, redactar i autoritzar els certificats que calgui
lliurar, i també portar el llibre de registre de socis.
Capítol VII. Les comissions o grups de treball
Article 24
La creació i constitució de qualsevol comissió o grup de treball, l’han de plantejar els membres de
l’associació que vulguin formar-los, que n’han d’assabentar la Junta Directiva i explicar les activitats
que es proposen dur a terme.
La Junta Directiva s’ha de preocupar d’analitzar les diferents comissions o grups de treball, els
encarregats dels quals li han de presentar un cop al mes un informe detallat de les seves actuacions.
Capítol VIII. El règim econòmic
Article 25
Els recursos econòmics de l’associació es nodreixen de:
a) les quotes que fixa l’Assemblea General per als seus membres
b) les subvencions oficials o particulars
c) les donacions, les herències o els llegats

ASSOCIACIÓ AMICS D’EN BIEL

d) les rendes del patrimoni mateix o bé d’altres ingressos que puguin obtenir-se
Article 26
Tots els membres de l’associació tenen l’obligació de sostenir-la econòmicament, mitjançant quotes o
derrames, de la manera i en la proporció que determini l’Assemblea General a proposta de la Junta
Directiva.
L’Assemblea General pot establir quotes d’ingrés, quotes periòdiques mensuals —que s’han d’abonar
per mesos, trimestres o semestres, segons el que disposi la Junta Directiva— i quotes
extraordinàries.
Article 27
L’exercici econòmic coincideix amb l’any natural i queda tancat el 31 de desembre.6
Article 28
En els comptes corrents o llibretes d’estalvis obertes en establiments de crèdit o d’estalvi, hi han de
figurar les signatures del president, el tresorer i el secretari.
Per poder disposar dels fons n’hi ha prou amb dues firmes, una de les quals ha de ser la del tresorer
o bé la del president.
Capítol IX. El règim disciplinari
Article 29
L’òrgan de govern pot sancionar les infraccions comeses pels socis.
Aquestes infraccions es poden qualificar de lleus, greus i molt greus, i les sancions corresponents
poden anar des d’una amonestació fins a l’expulsió de l’associació, segons el que estableixi el
reglament intern.
El procediment sancionador s’inicia d’ofici o bé com a conseqüència d’una denúncia o comunicació.
En el termini de 10 dies, la Junta Directiva nomena un instructor, que tramita l’expedient sancionador i
proposa la resolució en el termini de 15 dies, amb audiència prèvia del presumpte infractor. La
resolució final, que ha de ser motivada i aprovada per dues terceres parts dels membres de la Junta
Directiva, l’adopta aquest òrgan de govern també dins d’un període de 15 dies.
En els casos de sancions per faltes molt greus acordades per la Junta Directiva, les persones
interessades poden sol·licitar la ratificació de la sanció davant la primera assemblea general que
tingui lloc.
Capítol X. La dissolució
Article 30

ASSOCIACIÓ AMICS D’EN BIEL

L’associació pot ser dissolta si ho acorda l’Assemblea General, convocada amb caràcter extraordinari
expressament per a aquest fi.


 1. La data de tancament de l’exercici econòmic pot ser diferent.

Article 31

 1. Un cop acordada la dissolució, l’Assemblea General ha de prendre les mesures oportunes tant pel
  que fa a la destinació dels béns i drets de l’associació, com a la finalitat, l’extinció i la liquidació de
  qualsevol operació pendent.
 2. L’Assemblea està facultada per elegir una comissió liquidadora sempre que ho cregui necessari.
 3. Els membres de l’associació estan exempts de responsabilitat personal. La seva responsabilitat
  queda limitada a complir les obligacions que ells mateixos hagin contret voluntàriament.
 4. El romanent net que resulti de la liquidació s’ha de lliurar directament a l’entitat pública o privada
  sense afany de lucre que, en l’àmbit territorial d’actuació de l’associació, hagi destacat més en la seva
  activitat a favor d’obres benèfiques.
 5. Les funcions de liquidació i d’execució dels acords a què fan referència els apartats anteriors
  d’aquest mateix article, són competència de la Junta Directiva si l’Assemblea General no confereix
  aquesta missió a una comissió liquidadora especialment designada a aquest efecte.

Diligència per fer constar que aquests estatuts s’han aprovat en l’assemblea general de data 1 de
Abril del 2014.

El/la secretari/ària Vist i plau

MARIA ROSA EMILIO PUIGJANER

El/la president/a

NOELIA CORTÉS RUEDA


ASSOCIACIÓ AMICS D'EN BIEL
G66121492
PÇA. DR. ROMAN JULIÀ BONET, 2  4-2
08440  CARDEDEU
682 803 314     -       667 753 851

Subscriu-te a la nostre llista de correu


© Tots els drets reservats Amics d'en Biel 2020-2021

Web Diseñada en colaboración con Gabito Rohh Studio

www.gabitorohh.com